Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop alsmede alle overeenkomsten van opdracht tot het vervaardigen van zaken en in alle vestigingen van Urbino Wonen BV, gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen “Urbino Wonen BV”.
 2. De koper c.q. opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 4. Onder “zaken” worden zowel verstaan door Urbino Wonen BV. uit voorraad te leveren zaken als zaken die in opdracht worden vervaardigd.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen c.q. deelbestellingen.
 7. Indien Urbino Wonen BV deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Urbino Wonen BV hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door Urbino Wonen BV gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Urbino Wonen BV uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Urbino Wonen BV een opdracht verstrekt c.q. een bestelling plaatst, is Urbino Wonen BV eerst aan deze opdracht c.q. bestelling gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 3. Urbino Wonen BV is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Urbino Wonen BV - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden Urbino Wonen BV eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Artikel 3:  Aanbiedingen, offertes, prijzen

 1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van Urbino Wonen BV zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Urbino Wonen BV het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele kosten, zoals transportkosten, kosten voor hijs- en takelwerk, kosten voor de inzet van goederenliften, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Urbino Wonen BV niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Urbino Wonen BV gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 5. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe bestellingen.
 6. Getoonde en/of verstrekte stalen en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Urbino Wonen BV zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 7. De in het vorige lid genoemde stalen en modellen blijven eigendom van Urbino Wonen BV en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Urbino Wonen BV te worden geretourneerd.
 8. Urbino Wonen BV heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits zij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
 9. Vanwege de omloopsnelheid c.q. de snelheid waarmee het assortiment verandert, staat Urbino Wonen BV er niet voor in dat nabestelling van zaken mogelijk is en/of nabestelde zaken qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).
 10. Indien na het sluiten van een overeenkomst, maar voor de op- of aflevering van de zaken een wijziging in de prijs optreedt, zal deze prijsverhoging niet aan de wederpartij in rekening worden gebracht indien deze prijswijziging zich voordoet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 11. Prijswijzigingen die optreden na de hiervoor genoemde periode van 3 maanden worden wel doorberekend aan de wederpartij. De wederpartij heeft dan de mogelijkheid zich akkoord te verklaren met deze prijsverhoging of deze te annuleren, in dat geval geldt hetgeen is bepaald in het annuleringsartikel van deze voorwaarden. Het voorgaande geldt niet indien Urbino Wonen BV bij het sluiten van de overeenkomst reeds heeft aangegeven dat de levertijd van de bestelde zaken langer is dan 3 maanden.

Artikel 4: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Urbino Wonen BV het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Urbino Wonen BV.

Artikel 5:  Verplichtingen van de wederpartij 

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
  1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig op de door Urbino Wonen BV gewenste wijze aan Urbino Wonen BV ter beschikking stelt;
  2. eventuele door de wederpartij aan Urbino Wonen BV verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
  3. indien (een deel van) de opdracht op locatie van de wederpartij moet worden uitgevoerd, Urbino Wonen BV op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot deze locatie en deze locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
  4. Urbino Wonen BV op voornoemde locatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij.
 2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens juist en volledig zijn en vrijwaart Urbino Wonen BV voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 3. Urbino Wonen BV zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Urbino Wonen BV gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 6: Levering, leveringstermijnen

 1. Urbino Wonen BV is bij de levering van de door haar te koop aangeboden c.q. in opdracht van de wederpartij bestelde c.q. te vervaardigen zaken afhankelijk van haar toeleveranciers. Door Urbino Wonen BV opgegeven c.q. aan de wederpartij bevestigde levertermijnen kunnen derhalve nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Urbino Wonen BV haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Urbino Wonen BV is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk door Urbino Wonen BV kan worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij. Bij transport door Urbino Wonen BV is dat het moment waarop de zaken op het opgegeven adres arriveren. Wanneer de wederpartij de zaken zelf ophaalt, is dat het moment waarop de zaken het pand, het magazijn of de winkel van Urbino Wonen BV verlaten.
 4. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Urbino Wonen BV te bepalen wijze en voor haar risico, maar voor rekening van de wederpartij.
 5. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is Urbino Wonen BV gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij Urbino Wonen BV uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij Urbino Wonen BV binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren c.q. dient de wederpartij de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen.
 6. Indien de wederpartij na verloop van de in lid 5 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichting tot afname te voldoen, is hij per direct in verzuim. Urbino Wonen BV heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en ander zonder dat hieruit voor Urbino Wonen BV een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
 7. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag)kosten, vertragingsschade, transportkosten, waardeverlies, winstderving of andere schade onverlet.
 8. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de zaken bij de wederpartij naar binnen te brengen - bijvoorbeeld doordat de zaken niet door deuren, ramen of op een andere wijze naar binnen te brengen zijn - zal Urbino Wonen BV de zaken terugnemen en de wederpartij een tegoedbon - te besteden bij een van de vestigingen van Urbino Wonen BV - verstrekken ter waarde van maximaal 70% van de overeengekomen prijs voor de zaken die niet afgeleverd konden worden.
 9. Urbino Wonen BV kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat zij alle daarvoor noodzakelijke gegevens en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, worden de leveringstermijnen naar evenredigheid verlengd.

Artikel 7: Klachten en retourzendingen 

 1. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen te vermelden op de vrachtbrief c.q. de begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk, bij voorkeur met een foto van de beschadiging, aan Urbino Wonen BV te melden.
 2. Overige klachten dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan Urbino Wonen BV te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Urbino Wonen BV is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden. In dat geval is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 4. Bestelde zaken worden in de bij Urbino Wonen BV voorradige uitvoering geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Urbino Wonen BV. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet verder op dan tot de factuurwaarde van de zaak waarop de klacht betrekking heeft.
 6. De wederpartij dient Urbino Wonen BV in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Urbino Wonen BV te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaak noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Urbino Wonen BV ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
 7. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Urbino Wonen BV te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
 8. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van producten die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zij aan de aard van deze materialen.
 9. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
 10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van het niet passen of niet plaatsbaar c.q. niet afleverbaar zijn van de zaken indien de maten voor deze zaken door of namens de wederpartij aan Urbino Wonen BV zijn verstrekt en conform deze maten door Urbino Wonen BV zijn geleverd.
 11. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd, c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of zich niet langer in de originele verpakking bevinden.

Artikel 8: Garanties

 1. Urbino Wonen BV zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. Urbino Wonen BV staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Indien voor de door Urbino Wonen BV geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Urbino Wonen BV zal de wederpartij hierover informeren.
 4. Op gekochte showroommodellen wordt geen garantie gegeven.
 5. Indien Urbino Wonen BV voor de productie van de zaken onderdelen c.q. materialen van derden betrekt, baseert Urbino Wonen BV zich ten aanzien van de gedragingen en eigenschappen van deze onderdelen c.q. materialen op de gegevens die door de fabrikant of de leverancier van die onderdelen c.q. materialen aan Urbino Wonen BV zijn verstrekt. Indien voor de geleverde onderdelen c.q. materialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.  Urbino Wonen BV zal de wederpartij hierover informeren.
 6. Urbino Wonen BV garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 7. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Urbino Wonen BV kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen koopprijs. Een en ander ter keuze van  Urbino Wonen BV. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 9: Aansprakelijkheid 

 1. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door  Urbino Wonen BV gegeven garanties aanvaardt Urbino Wonen BV geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Urbino Wonen BV slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Urbino Wonen BV voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Urbino Wonen BV aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Urbino Wonen BV te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Urbino Wonen BV niet uitkeert of de schade niet onder een door Urbino Wonen BV gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Urbino Wonen BV beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
 5. De wederpartij dient Urbino Wonen BV uiterlijk binnen 1 jaar nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 6. De wederpartij kan geen beroep doen op de garantie, noch Urbino Wonen BV op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
  1. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of in strijd met de door of namens Urbino Wonen BV verstrekte (onderhouds)instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
  2. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
  3. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Urbino Wonen BV verstrekte gegevens;
  4. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
  5. doordat door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Urbino Wonen BV.
 7. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 6 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Urbino Wonen BV uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Urbino Wonen BV of haar leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Urbino Wonen BV de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 10: Betaling 

 1. Urbino Wonen BV is te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling van 30% van de overeengekomen prijs van de wederpartij te verlangen. Betaling van het restant van de koopprijs van de bestelde zaken dient uiterlijk op het moment van afleveren (contant) te geschieden.
 2. Indien is overeengekomen dat betaling na facturering plaats zal vinden, dient betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Urbino Wonen BV een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door Urbino Wonen BV betaling alsnog uitblijft, is Urbino Wonen BV bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 5. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:
 6. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 7. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 8. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 9. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
 10. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is Urbino Wonen BV gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
 11. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is  Urbino Wonen BV gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 12. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is  Urbino Wonen BV gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft   Urbino Wonen BV eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 13. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door  Urbino Wonen BV eerst in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11:  Eigendomsvoorbehoud 

 1.  Urbino Wonen BV behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens   Urbino Wonen BV heeft voldaan.
 2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
 4. De wederpartij is verplicht  Urbino Wonen BV direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 5. De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens  Urbino Wonen BV heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van   Urbino Wonen BV te bewaren.
 6. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal  Urbino Wonen BV op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 7. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of  Urbino Wonen BV een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan   Urbino Wonen BV en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het pand van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van   Urbino Wonen BV op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten 

 1.  Urbino Wonen BV is en blijft rechthebbende van alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door   Urbino Wonen BV in het kader van de overeenkomst geleverde zaken. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan  Urbino Wonen BV voorbehouden.
 3. De wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan  Urbino Wonen BV te verstrekken of verstrekte gegevens geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die   Urbino Wonen BV door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart   Urbino Wonen BV voor aanspraken van deze derden.

Artikel 13: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d. 

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is  Urbino Wonen BV gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:
 2. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 3. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 4. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 5. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 6. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 7. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 8. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 14: Overmacht 

 1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of  Urbino Wonen BV, is   Urbino Wonen BV gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van  Urbino Wonen BV wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van   Urbino Wonen BV, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van   Urbino Wonen BV.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van  Urbino Wonen BV en/of de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Ingeval er sprake is van overmacht is  Urbino Wonen BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 15: Annulering, opschorting 

 1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan  Urbino Wonen BV een door   Urbino Wonen BV nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door   Urbino Wonen BV gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst.   Urbino Wonen BV is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal  Urbino Wonen BV vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 3.  Urbino Wonen BV is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 4. Bij opschorting van de overeengekomen leveringen op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en is  Urbino Wonen BV gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen.   Urbino Wonen BV is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode maken c.q. gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
 5. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is  Urbino Wonen BV gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van   Urbino Wonen BV te vergoeden.

Artikel 16: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen  Urbino Wonen BV en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar  Urbino Wonen BV is gevestigd, zij het dat   Urbino Wonen BV altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
 3. De wederpartij is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan  Urbino Wonen BV. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat   Urbino Wonen BV schriftelijk aan de wederpartij heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.
 4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is  Urbino Wonen BV gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar haar keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.                                                                                         

                                                                                                                   Datum: 01 JUN 2022