Retour

Klachten en retourzendingen 

 1. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen te vermelden op de vrachtbrief c.q. de begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk, bij voorkeur met een foto van de beschadiging, aan Urbino Wonen BV te melden.
 2. Overige klachten dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan Urbino Wonen BV te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Urbino Wonen BV is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden. In dat geval is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 4. Bestelde zaken worden in de bij Urbino Wonen BV voorradige uitvoering geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Urbino Wonen BV. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet verder op dan tot de factuurwaarde van de zaak waarop de klacht betrekking heeft.
 6. De wederpartij dient Urbino Wonen BV in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Urbino Wonen BV te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaak noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Urbino Wonen BV ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
 7. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Urbino Wonen BV te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
 8. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van producten die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zij aan de aard van deze materialen.
 9. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
 10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van het niet passen of niet plaatsbaar c.q. niet afleverbaar zijn van de zaken indien de maten voor deze zaken door of namens de wederpartij aan Urbino Wonen BV zijn verstrekt en conform deze maten door Urbino Wonen BV zijn geleverd.
 11. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd, c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of zich niet langer in de originele verpakking bevinden.